LEADER 00000cgm a2200265 u 4500 
001  29725240 
003  UkMaC 
007  vd cvaizq 
008  161103s2016  enk113      vlchi d 
024 3 5027035008608 
040  |dUkHlHU|erda 
050 4 PN 1997 T1715 
245 00 Tao jie =|bA simple life /|cBona ying shi yu le you xian 
    gong si, Ying yi yu le you xian gong si, Yin du ji gou you
    xian gong si lian he chu pin ; jian zhi Chen Peihua ; bian
    ju Chen Shuxian ; jian zhi, lian he bian ju Li Enlin ; 
    jian zhi, dao yan Xu Anhua. 
246 34 Simple life 
264 1 [Radlett] :|bArrow Films,|c[2012] 
264 4 |c©2012 
300  1 Blu-ray disc (113 min.) 
336  two-dimensional moving image|2rdacontent 
337  video|2rdamedia 
338  videodisc|2rdacarrier 
500  Credits taken from Brown University library catalogue, 22-
    10-2019. 
508  Chu pin ren, Yu Dong, Liu Dehua, Song Dai ; she ying zhi 
    dao, Yu Liwei ; jian jie, Guang Zhiliang, Wei Shufen ; yin
    yue, Luo Yonghui. 
511 1 Liu Dehua, Ye Dexian, Qin Hailu, Wang Fuli, Qin Pei, Liang
    Tian, Yu Wenshi, Lin Erwen, Jiang Meiyi, Chen Zhishen, Xu 
    Suying. 
534  DVD release of the 2011 motion picture. 
546  In Cantonese with English subtitles. 
690  Blu-ray disc collection. 
700 1 Xu, Anhua,|efilm director,|efilm producer. 
700 1 Chen, Peihua,|efilm producer. 
700 1 Li, Enlin,|d1950-,|efilm producer,|escreenwriter. 
700 1 Yu, Dong,|d1971-|efilm producer 
700 1 Song, Dai,|efilm producer 
700 1 Lau, Andy,|d1961-|efilm producer,|eactor. 
700 1 Chen, Shuxian,|escreenwriter. 
700 1 Ye, Dexian,|d1947-|eactor. 
700 1 Qin, Hailu,|eactor. 
700 1 Wang, Fuli,|d1949-|eactor. 
700 1 Qin, Pei,|d1945-|eactor. 
700 1 Liang, Tian,|d1959-|eactor. 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Reading Room Mezzanine  PN 1997 T1715  7 DAYS  AVAILABLE