LEADER 00000nam 2200253 a 4500 
001  1021176 
003  UkHlHU 
007  t 
008  003110 4 1993        000   d  
020  906171771X 
040  UkHlHU 
050 4 PF 1497 L4 J7 
100 1 Jonkman, Reitze Johannes. 
245 10 It Leewarders :|bin taalsosjologysk undersyk nei it Stedsk
    yn ferhalding ta it Nederlansk en it Frysk yn Ljouwert. 
260  Ljouwert (Leeuwarden) :|bFryske Akademy,|c1993. 
300  309p. 
440 0 Fryske Akademy ;|vnr. 771 
500  - Universiteit van Amsterdam. 
500  English summary. Thesis. 
500  doctoral 
710 2 Fryske Akademy. 
946  6XX absent 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PF 1497 L4 J7  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC