LEADER 00000cam 2200337  4500 
001  20a1041060 
003  UkLCURL 
008  850711s1985  onc      001 0 eng  
020  9780770421557 
020  0770421555 
035  (DLC)85016028 
035  (UkLCURL)9885016028 
035  (UK-SoUHL)a1041060 
040  DLC|cDLC|dDLC 
049  |jCU|k20a1041060|ll 
050 4 DS 146 C2 B4 
082 00 305.8/924/07123|219 
100 1 Bercuson, David Jay,|d1945- 
245 12 A trust betrayed :|bthe Keegstra affair /|cby David 
    Bercuson & Douglas Wertheimer. 
260  Toronto, Ont. :|bSeal Books,|c1987. 
300  235p. 
600 10 Keegstra, Jim. 
650 0 Antisemitism|zAlberta. 
650 0 Judaism|xStudy and teaching (Secondary)|zAlberta. 
650 0 Holocaust denial. 
651 0 Alberta|xEthnic relations. 
700 1 Wertheimer, Douglas. 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  DS 146 C2 B4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE