Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 1406 B8 : Oriëntatie in de Frisistiek; BJL     
      Oriëntatie in de Frisistiek BJL  BOOK 1985
PF 1414 G6 : Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen / Durk Gorter, Reitze J. Jonkman.; BJL     
      Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen / Durk Gorter, Reitze J. Jonkman. BJL  BOOK 1995
PF 1415 B8 : Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk.; BJL     
      Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk. BJL  BOOK 1993
PF 1415 F9    
      De Friese Taal. BJL  BOOK 1970
      Frysk yn it offisiele ferkear : lezingen en neipetearen fan it YSF-kongres 1982. BJL  BOOK 1983
PF 1415 G6 : Taal fan klerken en klanten : undersyk nei it Frysk en it Nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeerte Hearrenfean.; BJL     
      Taal fan klerken en klanten : undersyk nei it Frysk en it Nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amt BJL  BOOK 1993
PF 1415 I3 : In skiednis fan 'e Fryske taalkunde / ûnder redaksje fan Anne Dykstra en Rolf H. Bremmer Jr.; BJL     
      In skiednis fan 'e Fryske taalkunde / ûnder redaksje fan Anne Dykstra en Rolf H. Bremmer Jr. BJL  BOOK 1999
PF 1415 M3 : Frisian : Trends in linguistics.; BJL     
      Frisian : Trends in linguistics. BJL  BOOK 1981
PF 1415 M6    
      Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht : bijdragen tot de taalgeschiedenis van Neder BJL  BOOK 1987
      Miscellanea frisica : in nije bondel Fryske studzjes = a new collection of Frisian studies. BJL  BOOK 1984
PF 1415 P6 : De Friezen en hun taal : een onderzoek naar de lees-en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van het Fries.; BJL     
      De Friezen en hun taal : een onderzoek naar de lees-en spreekgewoonten in Friesland en naar de houdin BJL  BOOK 1969
PF 1415 S4 : Scripta Frisica tinkbondel foar Arne Spenter / utjown fan N.Arhammar en T.Hoekema.; BJL     
      Scripta Frisica tinkbondel foar Arne Spenter / utjown fan N.Arhammar en T.Hoekema. BJL  BOOK 1979
PF 1415 S6 : The sociology of Frisian / edited by Durk Gorter.; BJL     
      The sociology of Frisian / edited by Durk Gorter. BJL  BOOK 1987
PF 1415 V9    
      Correcties op P. Sipma, "Oudfriesche oorkonden" I-III. BJL  BOOK 1984
      Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal : de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederl BJL  BOOK 1993
PF 1415 W9 : Wurdfoarried en wurdgrammatika : in bondel leksikale studzjes / besoarge troch S. Dyk en G. de Haan.; BJL     
      Wurdfoarried en wurdgrammatika : in bondel leksikale studzjes / besoarge troch S. Dyk en G. de Haan. BJL  BOOK 1988
PF 1415 Y9 : Frisian as first and second language : sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school children.; BJL     
      Frisian as first and second language : sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisi BJL  BOOK 1995
PF 1421 A5 : Petit manuel de frison moderne de l'ouest.; BJL     
      Petit manuel de frison moderne de l'ouest. BJL  BOOK 1966
PF 1421 T5    
      Frisian reference grammar. BJL  BOOK 1985
      Frisian reference grammar. BJL  BOOK 1999
PF 1423 D9 : Frysk taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren ...; BJL     
      Frysk taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren ... BJL  BOOK 1930
PF 1423 F6 : Beknopte Friese spraakkunst, met leesoefeningen.; BJL     
      Beknopte Friese spraakkunst, met leesoefeningen. BJL  BOOK 1948
PF 1428 M4 : Frisian "breaking" : aspects of the origin and development of a sound change.; BJL     
      Frisian "breaking" : aspects of the origin and development of a sound change. BJL  BOOK 1985
PF 1428 S6    
      "Min Frysk" : een onderioek naar het onstaan van transfer en "code-switching" in gesproken. BJL  BOOK 1976
      "Min Frysk" een onderzoek naar het ontstaan van transfer en "code-switching" in het gesproken Fries. BJL  BOOK 1976
PF 1433 F6 : De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.; BJL     
      De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu. BJL  BOOK 1973
PF 1440 P1 : Woordvorming in het hedendaags Westfries ...; BJL     
      Woordvorming in het hedendaags Westfries ... BJL  BOOK 1979
PF 1467 H4 : "Naar", "naast", "langs" en "in" : een onomasiologisch-semasiologische studie over enige voorsetzels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten in het Fries.; BJL     
      "Naar", "naast", "langs" en "in" : een onomasiologisch-semasiologische studie over enige voorsetzels BJL  BOOK 1979
PF 1471 T1 : Ta de Fryske syntaksis : lezingen fan 'e syntaksisdei fan it Taalkundich Wurkferban fan 'e Fryske Akademy op 7 april 1984 ... / besoarge troch S. Dyk en J. Hoekstra.; BJL     
      Ta de Fryske syntaksis : lezingen fan 'e syntaksisdei fan it Taalkundich Wurkferban fan 'e Fryske Aka BJL  BOOK 1987
PF 1483 C5 : Friese woorden in de zestiende eeuw.; BJL     
      Friese woorden in de zestiende eeuw. BJL  BOOK 1979
PF 1483 K8 : De "fryske" wurden ut Kiliaen; mei de oanter keningen.; BJL     
      De "fryske" wurden ut Kiliaen; mei de oanter keningen. BJL  BOOK 1976
PF 1493 F9 : Frysk wurdboek / utjefte fan de Fryske Akademy.; BJL     
      Frysk wurdboek / utjefte fan de Fryske Akademy. BJL  BOOK 1985
PF 1493 R5 : Altfriesisches Wörterbuch.; BJL     
      Altfriesisches Wörterbuch. BJL  BOOK 1840
PF 1493 W9 : Wurdboek fan de Fryske taal = Woordenboek der Friese taal / [eindredacteus K.F. van der Veen].; BJL     
      Wurdboek fan de Fryske taal = Woordenboek der Friese taal / [eindredacteus K.F. van der Veen]. BJL  BOOK 2005
PF 1497 H6 B6 : Studie over het dialect van Hindeloopen ...; BJL     
      Studie over het dialect van Hindeloopen ... BJL  BOOK 1950
PF 1497 L4 B9 : Woardeboek fan ut Leewarders / deur A.C.B. van der Burg met metwerking fan anderen.; BJL     
      Woardeboek fan ut Leewarders / deur A.C.B. van der Burg met metwerking fan anderen. BJL  BOOK 1991
PF 1497 L4 F6 : Het stadsfries : een bijdrage tot de geschidenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden.; BJL     
      Het stadsfries : een bijdrage tot de geschidenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden. BJL  BOOK 1937
PF 1497 L4 J7 : It Leewarders : in taalsosjologysk undersyk nei it Stedsk yn ferhalding ta it Nederlansk en it Frysk yn Ljouwert.; BJL     
      It Leewarders : in taalsosjologysk undersyk nei it Stedsk yn ferhalding ta it Nederlansk en it Frysk BJL  BOOK 1993
PF 1497 S2 K8 : Seelter woudebouk : Seeltersk-Duutsk-Waastfraisk ...; BJL     
      Seelter woudebouk : Seeltersk-Duutsk-Waastfraisk ... BJL  BOOK 1961
PF 1497 S3 E3 : Phonetische beschrijving van der klanken der Schiermonnikoogsche taal.; BJL     
      Phonetische beschrijving van der klanken der Schiermonnikoogsche taal. BJL  BOOK 1925
PF 1497 S3 H6 : Lanfrysk-Skiermuntseager wurdlist mei de fokaalfonemekorrespondinsjes v.v. en de Aldwestfrysk-skiermuntseager luduntjouwinger / gearstald ut Ame Spenter syn eilander studzjes.; BJL     
      Lanfrysk-Skiermuntseager wurdlist mei de fokaalfonemekorrespondinsjes v.v. en de Aldwestfrysk-skiermu BJL  BOOK 1979
PF 1499 B8 : Keatserstaal ...; BJL     
      Keatserstaal ... BJL  BOOK 1983
PF 1501 M7 : Op'e soulie : skogingen fan wurk oer Fryslan.; BJL     
      Op'e soulie : skogingen fan wurk oer Fryslan. BJL  BOOK 1981
PF 1502 K8 : Volksverhalen in Friesland : lectuur en mondelinge overleving : een typencatalogus...; BJL     
      Volksverhalen in Friesland : lectuur en mondelinge overleving : een typencatalogus... BJL  BOOK 1984
PF 1502 M7 : En us Harke mei syn kleare kop : 65 jier Frysk Winterjunenocht.; BJL     
      En us Harke mei syn kleare kop : 65 jier Frysk Winterjunenocht. BJL  BOOK 1984
PF 1510 H1 : Drei friesische Hochzeitsgedichte aus dem 17. Jahrhundert, mit einer Einleitung.; BJL     
      Drei friesische Hochzeitsgedichte aus dem 17. Jahrhundert, mit einer Einleitung. BJL  BOOK 1929
PF 1531 M5 Z69 : Eelke Meinerts (1732-1810).; BJL     
      Eelke Meinerts (1732-1810). BJL  BOOK 1976
PF 1531 O44 Z68 : Le probleme de l'Oera Linda bok.; BJL     
      Le probleme de l'Oera Linda bok. BJL  BOOK 1960
PF3001 : Seminar (Online); Online materials     
      Seminar [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS  
PF3001 A4 : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik [electronic resource].; Online materials     
      Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1972-
PF 3001 B4 : Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.; BJL     
      Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. BJL  PERIODICAL 1987
PF 3001 B41    
      Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Halle. BJL  PERIODICAL 1987
      Elisabeth Karg- Gasterstadt zum 75. Geburtstag am 9. Februar 1961 gewidmet. BJL  BOOK 1961
PF 3001 B411 : Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache ...; BJL     
      Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache ... BJL  PERIODICAL 1985
PF 3001 B42    
      Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Tübingen. BJL  PERIODICAL 1987
      Festschrift für Ingeborg Schrobler zum 65. Geburtstag. BJL  BOOK 1973
PF3001 .C714 : Colloquia Germanica [electronic resource].; Online materials     
      Colloquia Germanica [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS  
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next