LEADER 00000nam 2200217 a 4500 
001  1021173 
003  UkHlHU 
007  t 
008  003110 4 1993        000   d  
020  9061717582 
040  UkHlHU 
050 4 PF 1415 G6 
100 1 Gorter, Durk. 
245 10 Taal fan klerken en klanten :|bundersyk nei it Frysk en it
    Nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amtners en 
    ynwenners fan de gemeerte Hearrenfean. 
260  Ljouwert (Leeuwarden) :|bFryske Akademy,|c1993. 
300  330p. 
440 0 Fryske Akademy ;|vnr. 758 
500  English summary. Thesis (doctoral) - Universiteit van 
    Amsterdam. 
710 2 Fryske Akademy. 
946  6XX absent 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PF 1415 G6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC