Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Wadsworth new directions in mathematics series : Miech, R.J.  c1991 1
Wadsworth philosophers series : Radford, Gary P.  2003 1
Wadsworth philosophical topics : Gaus, Gerald F.  c2008 1
The Wadsworth series in analytical ethnography : Lofland, John.  1971 1
Wadsworth series in broadcast and production   3
Wadsworth series in labor economics and industrial relations : Thurow, Lester C.  1970 1
Wadsworth series in mass communication & journalism   5
Wadsworth series in speech communication : Baxter, Leslie A.  c2004 1
Wadsworth series in theatre. : Essig, Linda.  c2013 1
The Wadsworth statistics / probability series   1984 1
Wadsworth studies in philosophical criticism   3
Wadsworth's remains : being a collection of some few meditations with respect to the Lords-Supper, t : Wadsworth, Thomas,  1680 1
[Wadworth Yorkshire, West Riding 284.16]. : Great Britain.  1930 1
[Wadworth Yorkshire, West Riding 285.13.] : Great Britain.  1930 1
Wadzelis Kamyaf mit der Dampftwkine : Roman. : Döblin, Alfred,  1918 1
WAENT     1
Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen dat is : een boeck vertoonende hoemen tegen de toovenae : Anon.  1657 1
Een waer verhael vande onlancksche ongerechte, wreede, ende onmenschelycke procedure teghen de Enghe : Skinner, John,  1624 1
Waerachtich ende cort verhael vande groote ambitie ende wreede tyrannye des Conings van Hispaengien, : ANON.  1608 1
Waerachtich ende genoechlijc discours, hoe dat wy door Godes ghenaden, aen de Nederlandtsche vrede-h : Mulerius, Nicolaus,  1608 1
Waerachtich ende ghenoechlijck discours, van D.D. Nicolarum Mulerium (...) : hoe dat wy door Godes g : Mulerius, Nicolaus,  1608 1
Waerachtich verhael van de seer heerlicke ende triumphante crooninghe, des ... coninck Jacobus, coni : ANON.  1603 1
Waerachtich verhael; van den staet der gereformeerde kercke (...) binnen Utrecht. By Joannes Ger : Gerobulus, Joannes.  1603 1
Waerachtich verhael, van 't geene inde eylanden van Banda, inden jaere sestien-hondert eenentwintich   1622 1
Waerachtich verhael van tgene wat tuschen den grave tot Oostvriesslandt ende syne ondersaten van ann : Witz, Peter van der.  1602 1
Waerachtich verhael vande Spaensche vloot, hoe de selve aenghevochten is gheworden vande oorlochsche : ANON.  1605 1
Waerachtich verhael vande stercke belegeringe ende inneminge der machtighe Schantze van S. Andries, : ANON.  1600 1
Waerachtich verhael vande tidinghen ghecomen wt de Oost-Indien. : Skinner, John,  1624 1
Waerachtich verhael van't vroom ende lofweerdich feyt, bedreuen op de custen van Biscayen teghen 97. : Mote, Homphrey.  1585 1
Waerachtige beschrijvinge vande belegeringhe der stadt Sluys : Anon.  1604 1
Die waerachtige ende en seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen.   2
Waerachtige ongetwijfelde geschiedenisse, oft cort veehael(!), hoe (...) de laetste ontsettinghe der : ANON.  1582 1
Waerachtige treurige gheschiedenissen onses tijdts. Waer in als in eenen spieghel verthoont worden d : ANON.  1632 1
Waerachtige verclaringhe.   1621 1
Waerachtigh verhael van de schrickelijke aerdbevinge... in/en ontrent de eylanden van Amboina : Rumpf, Georg Eberhard,  1997 1
Waerachtigh verhael vande batalie ende slagh ghebeurt ontrent de stadt van Brugghe, op Sondach den t : ANON.  1600 1
Waerachtigh verhael, vande heerlijcke victorie ende overwinninghe der stadt Rhijn-berck : Anon.  1597 1
Waerachtighe beschrijvinge : des gherichtlicken proces gehouden tot Sursee teghen Martijn van Voysin : Grynaeus, Johann Jacob,  1609 1
Waerachtighe beschrijvinge : des gherichtlicken proces (...) teghen Martijn van Voysin. (By Gabriel : Hermann, Gabriel.  1608 1
Waerachtighe beschrijvinghe van drie seylagien. : Veer, Gerrit de.  1609 1
Waerachtighe beschrijvinghe van drie seylagien. : Veer, Gerrit de.  1609 1
Waerachtighe beschrijvinghe, vande treffelijcke ende vermaerde disputatie, ghehouden tot Poissi in d : ANON.  1610 1
Waerachtighe Historie van Doctor Johannes Faustus, die eenen uutnemenden grooten toovenaer ende swar : ANON.  1601 1
Waerachtighe nieuwe tijdinge, gheschreven uyt Padoa (...). Daerinne verhaelt wert hoe de Venetianen : ANON.  1606 1
Waerachtighe Nieuwe Tijdinghe van Bergen-opden-Zoom : ANON.  1666 1
Waerachtighe nieuwe tydinghe ēn clare beschrijvinge van die (...) victorie (...). In Brabande, soo : ANON.  1597 1
Waerachtighe Verhaelinghe, ghesonden van die Prelaten, ... etc. der staten van Oost-indien ... Hoe d : ANON.  1607 1
Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten : ANON.  1671 1
Waere boetvaerdigheyt voorgestelt in verscheyden soo boet als bededags predicatien Pt. vander Hagen : Hagen, Petrus vander.  1687 1
Waere geschapenheyt van de hemelvaert van onsen Heere Jesus Christus, voorgestelt in de twee, op een : Visscher, Volkard,  1678 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next